יום שישי, 24 באוקטובר 2008

patterns for knitting

I´ve got them in my mail from Vogue Knitting.com and I loved them


worked over 26 sts

S2KP sl 2 knitwise, k1, pass 2 slipped sts over k1.

K inc (knit increase) knit into front and back of stitch.

P inc (purl increase) Purl into front and back of stitch.

Row 1 (WS) K5, p5, k4, p3, k9.

Row 2 P7, p2tog, k inc, k2, p4, k2, yo, k1, yo, k2, p5-28 sts.

Row 3 K5, p7, k4, p2, k1, p1, k8.

Row 4 P6, p2tog, k1, p inc, k2, p4, k3, yo, k1, yo, k3, p5-30 sts.

Row 5 K5, p9, k4, p2, k2, p1, k7.

Row 6 P5, p2tog, k1, p inc, p1, k2, p4, ssk, k5, k2tog, p5-28 sts.

Row 7 K5, p7, k4, p2, k3, p1, k6.

Row 8 P4, p2tog, k1, p inc, p2, k2, p4, ssk, k3, k2tog, p5-26 sts.

Row 9 K5, p5, k4, p2, k4, p1, k5.

Row 10 P5, yo, k1, yo, p4, k2, p4, ssk, k1, k2tog, p5.

Row 11 K5, p3, k4, p2, k4, p3, k5.

Row 12 P5, [yo, k1] twice, k1, p4, k1, M1, k1, p2tog, p2, S2KP, p5.

Row 13 K9, p3, k4, p5, k5.

Row 14 P5, k2, yo, k1, yo, k2, p4, k1, k inc, k1, p2tog, p7-28 sts.

Row 15 K8, p1, k1, p2, k4, p7, k5.

Row 16 P5, k3, yo, k1, yo, k3, p4, k2, p inc, k1, p2tog, p6-30 sts.

Row 17 K7, p1, k2, p2, k4, p9, k5.

Row 18 P5, ssk, k5, k2tog, p4, k2, p1, p inc, k1, p2tog, p5-28 sts.

Row 19 K6, p1, k3, p2, k4, p7, k5.

Row 20 P5, ssk, k3, k2tog, p4, k2, p2, p inc, k1, p2tog, p4-26 sts.

Row 21 K5, p1, k4, p2, k4, p5, k5.

Row 22 P5, ssk, k1, k2tog, p4, k2, p4, yo, k1, yo, p5.

Row 23 K5, p3, k4, p2, k4, p3, k5.

Row 24 P5, S2KP, p2, p2tog, k1, M1, k1, p4, [yo, k1] twice, k1, p5.

Rep rows 1-24

have a nive evening!

אין תגובות: